Om oss

Välkommen

Välkommen till en verksamhet som bygger på medbestämmande och demokratiska processer. I vår verksamhet har alla ett individuellt schema som bygger på individens önskemål och förutsättningar. Hos oss möter du välutbildad och erfaren personal. Vi har spetskompetens inom en rad områden. Bland annat inom kommunikation (t.ex. AKK, TAKK, samtalsmatta), utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD och problemskapande beteenden. Vårt mål är att ge alla möjlighet till personlig utveckling i en trygg och kreativ miljö. Vår filosofi är att skapa personliga möten så att alla ska känna sig sedda. Och att göra den extra ansträngning i vårt arbete som gör skillnad för varje individ.

Kooperativet Industrihuset

Kooperativet Industrihuset är en daglig verksamhet för personer som har rätt till insatsen enligt 9 § 10 LSS. Verksamheten bedrivs som ett personal- och brukarkooperativ i form av en ekonomisk förening. Alla brukare som har insats i kooperativet och all personal som har en fast anställning på kooperativet kan ansöka om medlemskap. Verksamheten är helt fristående, obunden och ägs av medlemmarna. En styrelse som är vald av medlemmarna har det ekonomiska ansvaret. Styrelsen består av brukare, personal, föräldrar, godman och representant för intresseor­ganisationen FUB. Föreningen har en verksamhetsansvarig anställd som ansvarar för innehåll och kvalité i verksamheten. Föreningen är ett idéburet socialt företag där allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Medlemmarna har efter ett antal diskussioner gemensamt beslutat att använda benämningen arbetstagare istället för brukare och handledare istället för personal. Därför kommer dessa benämningar användas i texten nedan.

Värdegrund

”I en trygg, nyfiken och kommunikativ miljö skapar vi förutsättningar för personlig utveckling, genom medbestämmande, delaktighet och menings­fullhet.”

Värdegrunden är ett levande dokument som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Syfte

Detta är ett utdrag ur föreningens stadgar:

§ 2. Föreningens uppgift är att se till medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ge medlemmar, med intellektuella och neuropsykia­triska funktionshinder, arbete/sysselsättning och undervisning/utbildning som bygger på engagemang, delaktighet och medbestämmande. Detta skall ske i en pedagogisk verksamhet där handledarna är väl insatta i de metoder och arbetssätt som används. Föreningen ska skapa möjligheter till individuell utveckling och främja ett rikare liv. Föreningen ska aktivt arbeta för att främja medlemmarnas fysiska och psykiska hälsa.

Arbetslag

Vi har idag fem arbetslag på Industrihuset. Varje persons schema är individuellt utformat i samarbete mellan handledare och arbetstagare. Man kan ha sin verksamhet i två eller flera arbetslag. Varje arbetstagare tillhör ett särskilt arbetslag och har en utsedd handledare som fungerar som kontaktperson.

Kontorslaget: Här arbetar man med kommunikation. Dels med traditionella metoder som AKK och TAKK men även med ny IT-baserad teknik som appar och datorprogram. Alla har tillgång till dator och surfplatta. Man får även möjlighet att träna sig hantera sin egen smartphone/Iphone som ett hjälpmedel. Man tränar sig i att hantera sociala medier som Facebook och uppdaterar verksamhetens egen Facebook sida. Man arbetar även med kontorsarbeten som att skriva mötesprotokoll på datorn. Att ta del av nyheter i form av 8-sidor och Norrtelje-taltidning och besöka biblioteket är också en del av verksamheten.

Servicelaget: Här arbetar man med att hämta, sortera, rengöra och laga allt som vi säljer på vår loppis. Man har hand om vårt lager och kör saker mellan loppisen och lagret. Servicelaget ansvarar för sopsortering och återvinning för hela Industrihuset. Man tar även hand om våra fordon med tvätt och rengöring. Servicelaget gör även en del reparationer och underhåll i våra lokaler.

Huslaget är en verksamhet för personer med autism och/eller utvecklingsstörning på tidig utvecklingsnivå med behov av tydliga rutiner och struktur. Här är verksamheten mer upplevelsebaserad med aktiviteter som till exempel hajk, ridning, upplevelserum, musik och dans. I Huslaget arbetar men med tydliggörande pedagogik och använder sig av bilder och annan alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Loppislaget: Loppislaget driver en loppis och ett café öppet för allmänheten. Här har man arbetsuppgifter som att stå i kassan, plocka upp och ned saker i hyllorna, skylta om i butiken efter säsong och andra uppgifter som är typiska för arbete i butik. I cafédelen har man uppgifter som att baka, göra smörgåsar, diska, torka bord, gå och handla varor och andra uppgifter som har med caféet att göra.

IT-laget: Här arbetar man med foto, film, facebook och andra sociala medier. Man uppdaterar verksamhetens hemsida med text och bilder. Man arbetar delvis i grupp och delvis individuellt utifrån intresse och förmåga. Man får kunskap om foto och filmteknik samt om sociala medier. Man dokumenterar den egna verksamheten med foto, film och text.

Köket: Köket är inte ett arbetslag men en handledare ansvarar för arbetet här och arbetstagare kommer från olika arbetslag och utför arbetsuppgifter som att handla, duka för lunch, göra iordning salladsbuffén, plocka i och ur disk och städa i köket efter alla måltider.

Arbetspraktik

Vi erbjuder arbetspraktik för den som önskar, efter behov och förmåga. Vi arbetar med metoden Individuellt stöd i arbete (ISA) som är en coachande metod för en individuellt utformad arbetspraktik. I de fall behov och önskemål finns samarbetar vi med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att stödja individen att gå vidare mot öppna arbetsmarknaden.

Möten/medbestämmande

Varje vecka har arbetslagen arbetsplatsträff (APT) där talar brukarna om sådant som rör arbetsmiljö, inköp, arbetsuppgifter m.m. Vi har även stormöte varje vecka. Där tar man upp sådant som man inte kan bestäm­ma i det egna arbetslaget. Vid dessa möten använder man en dagordning med fasta punkter och en brukare är alltid ordförande för mötet. Varannan månad är det styrelsemöte. I styrelse sitter anställda, brukare, föräldrar, godmän och representanter för FUB. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet (stämman). Även på årsmötet är det alltid en brukare som är ordförande. För att kunna träna inför denna uppgift blir man vald redan 2 månader innan årsmötet. Allt detta gör att alla beslut fattas nära verksam­heten och är väl förankrade bland alla berörda.

Fritidsaktiviteter/resor

Föreningen arrangerar även aktiviteter utanför ordinarie arbetstid utifrån medlemmarnas ön­skemål och förslag. Det kan vara biobesök, studiebesök, temakvällar (film, dataspel, halloween m.m.). Vi åker även på resor som t.ex. kryssning till Åland, Skara sommarland, skärgården m.m. Alla aktiviteter och resmål bygger på medlemmarnas förslag och önskemål. Aktiviteter och resor subventioneras av förenin­gen för medlemmar. Det innebär att den som är medlem inte behöver betala hela kost­naden för en biljett eller en resa själv.

Friskvård/fysisk träning

På Kooperativet Industrihuset arbetar vi aktivt för att främja alla medlemmars hälsa. Därför erbjuder vi olika former av fysiska aktiviteter inom ramen för det individuella schemat. Det kan vara spinning, styrketräning, ridning, motorisk träning, tennis eller dans. Vår hälsoprofil gäller även kosten. Vi erbjuder alltid salladsbuffé och serverar smörgås, ägg eller frukt till kaffet utom på fredagar då vi unnar oss något gott nybakt kaffebröd.

Utbildning

Kooperativet Industrihuset daglig verksamhet samarbetar med Kooperativet Industrihuset Utbildning. Förutom att se till att all personal har rätt kompetens och kunskap anordnas även aktiviteter i form av kurser/projekt för brukarna. Utifrån arbetstagarnas intressen, behov och önskemål ordnar vi aktiviteter utformade som kurser/ studiecirklar. Det kan vara kring ämnen som facebook, mobiltelefon, drama/film, trafik, rockskola m.m. Det kan även vara i handledningsgrupp kring frågor som rör den egna funktionsnedsättningen och utbildning kring föreningsarbete och demokratiska processer.

Personal

Kooperativet Industrihuset har erfaren och kunnig personal. All personal har utbildning inom verksamhetsområdet och många års erfarenhet inom yrket. Personalen vidareutbildas kontinuerligt och får regelbunden handledning. Personalen är bland annat utbildad i metoder som samtalsmatta (TalkingMats), lågaffektivt bemötande och AKK/TAKK. På Kooperativet Industrihuset lägger vi stor vikt vid utbildning kring bemötande och förhållningssätt. Utbildningen kring detta utgår bland annat ifrån det projektarbete vi gjort där brukarna fått sätta ord på de egenskaper och förhållningssätt de anser utmärker bra personal.

Samarbetspartners

Kooperativet Industrihuset samverkar med andra kooperativ. Dessa är bland annat Kooperativet Industrihuset boende, Kooperativet Industri­huset Utbildning och Norrtälje assistans. Kooperativet Industrihuset är engagerade i frågor som rör idéburen och icke vinstdrivande vård och omsorg. Vi verkar för att sprida den koop­erativa idén och öka kunskapen om sociala företag.

Om du vill ansöka om en plats på Kooperativet Industrihuset

För att ansöka om att få insatsen daglig verksamhet på Kooperativet Industrihuset måste du ta kontakt med en LSS-handläggare i kommunen där du bor.