Kooperativet Industrihuset

Vår assistans bygger på den assistansberättigades medbestämmande och
inflytande. Vi arbetar aktivt med att stödja varje individ att efter önskemål och
förmåga leva ett aktivt liv med full delaktighet i samhällslivet. All personal utbildas i
olika kommunikationsmetoder för att stödja den assistansberättigades möjligheter att
uttrycka åsikter och önskemål. Detta är en viktig förutsättning till upprättandet av
genomförandeplanen som är det verktyg som skall säkerställa att individen får vara
med och utforma insatsen efter önskemål och behov.