Kooperativet Industrihuset

Värdegrund

I en trygg, nyfiken och kommunikativ miljö
skapar vi förutsättningar för personlig utveckling
genom medbestämmande, delaktighet och meningsfullhet.

Om oss

Välkommen till en verksamhet som bygger på medbestämmande och demokratiska processer. I vår verksamhet har alla ett individuellt schema som bygger på individens önskemål och förutsättningar. Hos oss möter du välutbildad och erfaren personal. Vi har spetskompetens inom en rad områden. Bland annat inom kommunikation (t.ex. AKK, TAKK, samtalsmatta), utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD och problemskapande beteenden. Vårt mål är att ge alla möjlighet till personlig utveckling i en trygg och kreativ miljö. Vår filosofi är att skapa personliga möten så att alla ska känna sig sedda. Och att göra den extra ansträngning i vårt arbete som gör skillnad för varje individ.

Kooperativet Industrihuset

Kooperativet Industrihuset är en daglig verksamhet för personer som har rätt till insatsen enligt 9 § 10 LSS. Verksamheten bedrivs som ett personal- och brukarkooperativ i form av en ekonomisk förening. 

Alla brukare som har insats i kooperativet och all personal som har en fast anställning på kooperativet kan ansöka om medlemskap. Verksamheten är helt fristående, obunden och ägs av medlemmarna. En styrelse som är vald av medlemmarna har det ekonomiska ansvaret. Styrelsen består av brukare, personal, föräldrar, godman och representant för intresseor­ganisationen FUB. 

Föreningen har en verksamhetsansvarig anställd som ansvarar för innehåll och kvalité i verksamheten. Föreningen är ett idéburet socialt företag där allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Medlemmarna har efter ett antal diskussioner gemensamt beslutat att använda benämningen arbetstagare istället för brukare och handledare istället för personal. Därför kommer dessa benämningar användas i texten nedan.

Värdegrund

”I en trygg, nyfiken och kommunikativ miljö skapar vi förutsättningar för personlig utveckling, genom medbestämmande, delaktighet och menings­fullhet.”

Värdegrunden är ett levande dokument som är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Syfte

Detta är ett utdrag ur föreningens stadgar:

§ 2. Föreningens uppgift är att se till medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ge medlemmar, med intellektuella och neuropsykia­triska funktionshinder, arbete/sysselsättning och undervisning/utbildning som bygger på engagemang, delaktighet och medbestämmande. Detta skall ske i en pedagogisk verksamhet där handledarna är väl insatta i de metoder och arbetssätt som används. Föreningen ska skapa möjligheter till individuell utveckling och främja ett rikare liv. Föreningen ska aktivt arbeta för att främja medlemmarnas fysiska och psykiska hälsa.