Kooperativet Industrihuset

Kooperativet Industrihuset Utbildning, Kompetens och Upplevelse i Roslagen ekonomisk förening

Om oss

Kooperativet Industrihuset Utbildning, kompetens och upplevelse i Roslagen ekonomisk förening startade 2011. Anledningen var att på ett bättre och mer effektivt sätt planera, organisera och genomföra utbildningsinsatser för personalen i våra tre föreningar inom vård och omsorg; Kooperativet Industrihuset Daglig verksamhet, Kooperativet Industrihuset Assistans och Kooperativet Industrihuset Boende.

På detta sätt kunde vi samordna både handledning och utbildningsinsatser och skräddarsy dem efter våra behov och önskemål. Både i större och mindre grupper samt enskilt.

Verksamhetens mål

Verksamhetens mål är att efter kundernas önskemål ta fram utbildningar inom olika områden som anpassats efter kundens behov. Detta kan ske genom egna utbildningar eller genom att hitta externa utbildningar av god kvalité. Att ge handledning i olika former till personal och brukare. Att anordna aktiviteter som studieresor, kickoffer, planeringsdagar m.m.

Värdegrund

Livslångt lärande och personlig utveckling genom utbildning och kompetensutveckling av hög kvalité.

Kooperativet Industrihuset Utbildning har både utbildning och handledning i egen regi samt tar in de utbildare och handledare som verksamheterna har behov av. Vi har flera återkommande internutbildningar som är obligatorisk för samtlig personal. Det sker inom följande utbildningsområden:

Juridik

Här utbildar vi kring LSS och annan närliggande lagstiftning. Vi utbildar om journalföring, tystnadsplikt och Lex Sarah.

Bemötande och förhållningssätt

Vi utbildar i lågaffektivt bemötande. Vi utbildar kring flera metoder som 10 punktsplanen och KLOK-modellen. Vi arbetar mycket kring dilemmafrågor som berör självbestämmande, inflytande och delaktighet.

Diagnoser

Vi utbildar kring alla de diagnoser vi möter i våra verksamheter. Det kan vara om utvecklingsstörning, autismspektrum och andra NPF-diagnoser, epilepsi, ryggmärgsskadad m.m.

Metoder och arbetssätt

Vi utbildar mycket kring kommunikation. All personal utbildas i kommunikationsmetoden Samtalsmatta som är ett sätt att hjälpa individer med kommunikationssvårigheter att uttrycka åsikter. Vi utbildar kring PODD, Widgit Go och Symwrighter-In-print. Vi utbildar vår personal i hur man kan arbeta mot och utvärdera mål. Alla utbildas i hur man riskbedömer, kartlägger och utvärderar i vård och omsorgsverksamhet.

D-HLR och L-ABC

All personal utbildas regelbundet i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. All personal utbildas i hur man handhar hjärtstartare.

Brandskydd

All personal utbildas regelbundet i brandskyddsarbete.

Handledning

All personal i våra verksamheter får regelbunden handledning. Det gäller både metodhandledning och processhandledning. Alla våra handledare är utbildade med lång erfarenhet av vård och omsorg.

Studieresor

Vi anordnar många studieresor för både personal och brukare. Vi har besökt verksamheter i städer som Stockholm, Göteborg, Ljusdal, London, Edinburgh, Madrid, Milano, Warszawa, Berlin och Köpenhamn. De har varit en viktig inspirations- och kunskapskälla samt skapat fruktbara och viktiga nätverk över stora delar av Sverige och Europa.

Vi anordnar även kurser för våra brukare samt anhöriga och föräldrar.

Andra utbildningar

Några av de områden vi anordnar utbildningar inom är även kost och hälsa, ergonomi och lyftteknik, basala hygienrutiner, livsmedelshygien, teckenkommunikation,

I vår filosofi ser vi livslångt lärande som en av hörnstenarna i en sund och stark organisation som skapar hög kvalité och låga sjuktal.