top of page

GDPR & Personuppgiftspolicy

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Allmänt om personuppgifter

Kooperativet Industrihuset registrerar och behandlar deltagarens personuppgifter (nedan benämnd Arrangören). Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.
Arrangören är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

 • Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Arrangören skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

 • Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

 • Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Arrangören, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

 • Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid platsbokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt.

 • Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från Arrangören och arrangörens samarbetspartners.

 • Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Arrangörens och Ticksters utbud och service.

 • Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från Arrangören eller arrangörens samarbetspartners.

Vilka personuppgifter som samlas in

 • Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Arrangören i tre år.

 • Om du inom tre år från senaste beställning gör en ny beställning kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare tre år från det nya beställningstillfället

 • Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

 • För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

Vilka som kan tänkas behandla personuppgifterna

 • Dina personuppgifter kommer att behandlas av Arrangören. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Arrangörens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

 • Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Samtycke

Genom att aktivt godkänna våra villkor vid beställning samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Radera eller justera dina uppgifter

För att radera eller justera dina personuppgifter kan du kontakta oss per telefon, e-post eller skriftligen:
0175-71109 | info@industrihuset.nu | Kooperativet Industrihuset Västra Stockholmsvägen 13 C 76231 Rimb

 • Genom att ringa eller skicka e-post kan du även hantera dina samtycken till direktmarknadsföring.

 • För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt.

 • Du kan även kontakta Kooperativet Industrihuset på telefon om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder.

 • Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

 • Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begärande antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

 • Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kooperativet Industrihuset Västra Stockholmsvägen 13 C 76231 Rimbo, info@industrihuset.nu,

är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Personuppgiftsansvarig

bottom of page